Dokumenty Jedynki

Dokumenty organizacyjne

Statut

Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2022-2023

Harmonogram uroczystości na rok szkolny 2022-2023

Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram konsultacji dla rodziców i uczniów

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

Podstawa programowa

Procedura współpracy z rodzicami

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły

Procedury ewidencji druków ścisłego zarachowania

Regulamin projektu mLegitymacje

Wniosek o wydanie mLegitmacji

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w języku ukraińskim - Пункт про обробку персональних даних

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na szkolnym profilu na Facebook'u

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz emeryci i renciści. Zasady przyznawania świadczeń i zapomóg określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Komisja Socjalna informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego z ZFŚS ( wczasy pod gruszą) należy złożyć do 20 maja 2022 r. w wyznaczonym miejscu przy portierni szkoły lub przesłać pocztą.

Emeryci i renciści zobowiązani są do posiadania aktualnej decyzji ZUS-u, o której okazanie może poprosić Komisja Socjalna w wyznaczonym terminie.

Wnioski dla pracownika, emeryta/rencisty można pobrać z portierni szkoły lub wydrukować ze strony internetowej szkoły. Emeryt, rencista wypisuje dodatkowe oświadczenie o wysokości emerytury/renty brutto w celu naliczania prawidłowego odpisu na ZFŚS.

Przypominamy, że regulamin ZFŚS jest udostępniony do wglądu na stronie www.spnr1katowice.plZapomoga zdrowotna


Nauczyciele i nauczyciele emeryci ubiegający się o zapomogę zdrowotną wypełniają i składają następujące dokumenty: